statsmodels.genmod.cov_struct.GlobalOddsRatio.initialize

GlobalOddsRatio.initialize(model)[source]