statsmodels.genmod.cov_struct.GlobalOddsRatio.summary

GlobalOddsRatio.summary()[source]