statsmodels.sandbox.regression.gmm.IV2SLS.whiten

IV2SLS.whiten(X)[source]