statsmodels.tsa.ardl.ARDL.exog_names

property ARDL.exog_names

Names of exogenous variables included in model