statsmodels.othermod.betareg.BetaModel.reduceparams

BetaModel.reduceparams(params)

Reduce parameters