statsmodels.tsa.regime_switching.markov_regression.MarkovRegression.exog_names

property MarkovRegression.exog_names

The names of the exogenous variables.