statsmodels.tsa.forecasting.theta.ThetaModel.period

property ThetaModel.period

The period of the seasonality