statsmodels.imputation.bayes_mi.BayesGaussMI.update_data

BayesGaussMI.update_data()[source]

Gibbs update of the missing data values.


Last update: May 05, 2023